Om INSITU

INSITU prosjektgruppe: Jaziar Radianti, Bjørn Erik Munkvold, Tomasz Opach, Mikael Snaprud, Jan Ketil Rød, Kristine Steen-Tveit, Lars Ole Grottenberg, Tonje Sti, Erlend Lunde, Deborah Bunker, Eivind Moen, Dag Auby Hagen, Tim Majchrzak. Sofie Pilemalm var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Prosjektet INSITU – Informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse – er finansiert av SAMRISK-programmet i Norges Forskningsråd. Prosjektet skal utvikle kunnskap og løsninger for effektiv informasjonsdeling mellom beredskapsaktører for å støtte felles situasjonsforståelse. Prosjektperiode er mai 2019 – september 2022.

Problemstilling
Tross økende tilgang på digitale informasjonstjenester med relevans for beredskap og krisehåndtering er det fortsatt manglende oversikt over hvordan denne informasjonen effektivt kan innhentes og kombineres, og hvilke behov som eksisterer for informasjonsdeling mellom de ulike aktørene som samhandler i en krisesituasjon. De forskjellige etatene bruker også ulike begreper, noe som utfordrer effektiv krisekommunikasjon og koordinering av ressurser. Videre mangler det standardisering av digitale karttjenester som støtter tverretatlig samarbeid i beredskap og krisehåndtering.

Løsninger for felles situasjonsforståelse
INSITU vil utvikle løsninger for å etablere en felles situasjonsforståelse ved komplekse operasjoner som krever samarbeid mellom flere aktører. Dette vil omfatte systematisk kartlegging av informasjonskilder og hvilken informasjon som er kritisk å dele i ulike faser av en krisesituasjon. I tillegg vil prosjektet utvikle prosedyrer og tilhørende verktøystøtte for rask innhenting og sammenstilling av informasjon. Som del av arbeidet vil prosjektet bidra til harmonisering av begrepsbruk mellom etatene, for å sikre effektiv kommunikasjon. Et kartgrensesnitt skal utvikles for samordning av informasjon fra ulike digitale kartressurser, som grunnlag for et felles situasjonsbilde. Denne løsningen vil også kunne brukes ved evaluering og læring fra hendelser og øvelser.

Tverrfaglig ekspertise
Partnerne i INSITU har tverrfaglig ekspertise innenfor krisehåndtering, informasjonssystemer, GIS, samhandling og harmonisering av terminologi. I tillegg deltar en omfattende referansegruppe med aktører som har ansvar for forskjellige områder innen samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjektet vil vektlegge å involvere sluttbrukere gjennom workshops med referansegruppen, samt validering av prosjektets resultater ved beredskapsøvelser og diskusjon med brukerne.