Resultater

På vei mot felles forståelse av faguttrykk i beredskap

Prosjektet INSITU skal bidra til mer effektiv kommunikasjon for bedre og raskere felles situasjonsforståelse. Som et første steg skal vi lage en oversikt over begreper og kartsymboler som er i bruk i dag. Så langt har vi samlet over 30 kilder som er søkbare med Tingtun Termer. Oversikten vil bli brukt videre til å avdekke kritiske begreper som vil være sentrale i en krisesituasjon. På den måten kan prosjektet bidra til å samordne begreper, og til å bruke dem i opplæring og i øvelser.

Prosjektet har utviklet et forslag til metode for å harmonisere eller differensiere termer (begreper) som er definert i ulike kilder. Metoden bygger på forvaltningsstandarden “Forvaltningsstandard for begrepsharmonisering og begrepsdifferensiering” fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og er tilpasset beredskap og redning. Metoden beskrives i prosjektrapporten “Methodology for terminology harmonisation” Desember 2020.

Søk opp begrep

Bruk TERMER knappen øverst til høyre på siden for å åpne et søkevindu.

Eksemplet over viser et søk på ordet “redning”.

Søk direkte i tekst

Ord og uttrykk som er forklart i ordbøkene blir vist med en strek under for å gjøre det enklere å slå opp. Klikk på ord med understreking for å søke opp forklaringene direkte fra teksten. Merk at hva som blir understreket er avhengig av hvilke ordbøker som er valgt, som vist under knappen for innstillinger (tannhjulet). Om man slår på ordboken kalt Lovdata kan man slå opp paragrafer fra norske lover og forskrifter som for eksempel Helseberedskapsloven.

Termer fra INSITU er allerede lagt inn hos Hovedredningssentralen, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og her på sidene til prosjektet. For å forankre en felles forståelse av faguttrykk bedre blant beredskapsaktørene så er alle prosjektpartnere invitert til å bruke løsningen på sine egne nettsteder. Installasjonen er enkel og er beskrevet på Termer installasjon.

Requirements specification May 2020

Rapporten oppsummerer arbeidet i første del av prosjektet. Dette har omfattet analyse av eksisterende forskning og praksis knyttet til etablering av felles situasjonsforståelse.

Basert på intervjuer, diskusjon og workshop med beredskapsaktører, observasjon av øvelse og dokumentstudier er det identifisert ulike behov for forbedringer innenfor prosjektets fokusområder: informasjonsdeling, harmonisering av terminologi, bruk av felles kartressurser, og teknologistøtte for evaluering og læring fra hendelser og øvelser.

Rapporten spesifiserer krav til videre arbeid innenfor disse områdene.

Les rapporten i fulltekst ved å klikke på forsiden.