Workshop med referansegruppen 18-19. november 2021

INSITU gjennomførte workshop med referansegruppen og andre samarbeidspartnere i Oslo 18-19. november.

Totalt deltok 29 personer fra følgende organisasjoner:
– Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
– Forsvaret forskningsinstitutt (FFI)
– F24 Nordics AS
– Geodata
– Kartverket
– Linköpings Universitet
– Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)
– Norsk Folkehjelp Redningstjeneste
– NTNU, Inst. for geografi
– Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune
– Språkrådet
– Statsforvalteren i Agder
– Stiftelsen Norsk Brannvernforening
– Sykehuset Innlandet HF
– Sørlandet sykehus HF
– Tingtun AS
– Tolletaten, Grensedivisjonen
– Universitetet i Agder, Senter for integrert krisehåndtering (CIEM)

Workshopen som gikk over to fulle dager ga god anledning til å presentere foreløpige resultater og videre planer for arbeidspakkene i prosjektet, og få innspill og tilbakemelding på dette. Tema som ble diskutert var støtte for harmonisering av terminologi, kartstøtte for delt situasjonsforståelse (inkl. kartsymboler og funksjonalitet), teknologistøtte for evaluering og læring fra hendelser og øvelser, og prosedyrer for informasjonsdeling og
samhandling. I tillegg omfattet workshopen inviterte presentasjoner av relaterte prosjekter og verktøy fra DSB, FFI, Kartverket, Norsk Folkehjelp, Samfunnssikkerhetens hus og Sykehuset Innlandet.

Presentasjoner fra workshopen er tilgjengelig her (last ned ved å trykke på lenkene):

Inviterte presentasjoner

Arvid Lillethun, Kartverket

Peter Harholt, Norsk Folkehjelp

Fredrik Kvinge, Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune

Eli Gjørven, FFI

Anne Mari Nordvik, DSB

Arne Stokke, Sykehuset Innlandet HF

Presentasjoner fra INSITU-prosjektet

Team INSITU på tur til Oslo (Kristine, Kjetil, Tomasz, Jan Ketil, Bjørn Erik, Terje, Mikael). Foto: Dag Auby Hagen

Situasjonsforståelse i fokus på Kristiansandskonferansen

Bjørn Erik Munkvold i paneldebatt med innsatsleder Roger Pettersen og ordfører Anders Østensen fra Gjerdrum kommune (alle på skjerm), konferansier Tore Løvland (til venstre), beredskapssjef Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune og leder i silvilforsvaret Sør-Norge Bjørn E. Bråthen.

Professor Bjørn Erik Munkvold presenterte arbeid fra INSITU-prosjektet på Kristiansandskonferansen den 20. april 2021, som er en årlig samfunnssikkerhetskonferanse. Denne gang var konferansen digital pga. pandemien.

Munkvold presenterte blant annet erfaringer fra INSITU skogbrannøvelse gjennomført digitalt i april 2021, der 70 deltakere fra 20 ulike beredskapsaktører deltok. Scenarioet var tre samtidige skogbranner i Agder, og skulle gi erfaring i hvordan kartbasert situasjonsbilde kan deles fra innsatsleder til de ulike etatene og sentrale myndigheter. I øvelsen brukte deltagerne DSB skogbrannkart og en felles talegruppe i Nødnett, som også inkluderte aktører som vanligvis ikke bruker Nødnett. Deltakernes erfaringer og evaluering av øvelsen gir grunnlag for videre arbeid med å oppnå effektiv deling av situasjonsbilde.

Opptak av Kristiansandskonferansen er tilgjengelig her.
(Munkvolds innlegg starter 2:35:40)

Skogbrannøvelse i INSITU-prosjektet 7.-8. april

Skogbrann

– Dette er en øvelse med vekt på deling av situasjonsbilde mellom beredskapsaktører, sier prosjektleder Bjørn Erik Munkvold.

Øvelsen arrangeres som del av SAMRISK-prosjektet INSITU, Informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse, ledet av Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder. Prosjektet har som målsetning å bidra til mer effektiv deling av situasjonsbilde mellom beredskapsaktører, gjennom bedre utnyttelse av digitale kartressurser og harmonisering av begrepsbruk og symboler.

Øvelsen er en såkalt «tabletop-øvelse», dvs. en diskusjonsbasert øvelse hvor en arbeider med ulike problemstillinger og oppgaver en kan møte på under uønskede hendelser. I dette tilfellet er scenariet skogbrann.

Hvordan dele situasjonsbilder mellom etater?

Øvelsen omfatter 3 samtidige skogbrannscenarier lokalisert i områder rundt Kvinesdal, Kristiansand og Arendal. Scenariene er utarbeidet i samarbeid mellom Statsforvalteren i Agder, tre regionale brannvesen, og CIEM. Øvelsen skal gi erfaring med hvordan situasjonsbildet kan deles fra innsatsleder til sentrale myndigheter, og omfatter deltagelse av totalt 21 ulike beredskapsaktører: nødetater, kommuner, leverandører av kritisk infrastruktur (energi, tele, veg, jernbane), Sivilforsvaret, Heimevernet, Statsforvalteren i Agder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartmentet.

Deling av kart og talegrupper i Nødnett

Øvelsen skal gi deltagerne erfaring med samordnet bruk av DSB kartmodul for deling av situasjonsbilde, i kombinasjon med bruk av felles talegruppe i Nødnett. INSITU-prosjektet har laget et omfattende opplæringsopplegg for øvelsen. Gjennom grundig evaluering av øvelsen vil det bli gitt anbefalinger for videre utvikling av systemer og prosedyrer for effektiv deling av situasjonsbilde.

Online INSITU workshop 24. september 2020

Deltakere: Referansegruppen for INSITU-prosjektet består av beredskapsaktører i Norge.

På workshopen vil vi presentere status for prosjektet, samt gi en kort orientering om arbeidet i de ulike arbeidspakkene:

  • Harmonisering av terminologi
  • Felles kartsymboler og kartressurser
  • Informasjonsdeling og samarbeidsstøtte
  • Teknologistøtte for evaluering og læring fra hendelser og øvelser

Med utgangspunkt i workshopen vil vi deretter følge opp med møter i mindre grupper for mer utdypende diskusjon og utprøving av løsninger fra prosjektet.

Forskningssamarbeid med University of Sydney

CIEM-leder Bjørn Erik Munkvold besøker Sydney Uni. Formålet er læring og erfaringsutveksling om bruk av ulike systemer for datainnsamling og beslutningsstøtte, og hvilket bidrag sosiale medier kan gi i dette.

Lennart Hofeditz, University of Duisburg-Essen, Christian Ehnis, University of Sydney, Bjørn Erik Munkvold, CIEM/UiA og Deborah Bunker, University of Sydney.

Munkvold gjennomfører et forskningsopphold ved University of Sydney Business School i tilknytning til prosjektene INSITU og RISE SMA. Under oppholdet samarbeider han med forskningsgruppen Communications and Technology for Society Research Group som ledes av professor Deborah Bunker. Formålet med oppholdet er læring og erfaringsutveksling rundt praksis for bruk av ulike systemer for datainnsamling og beslutningsstøtte, og hvilket bidrag sosiale medier kan gi i dette.

I sammenheng med dette er det gjennomført møter med beredskapsaktører involvert i håndteringen av de voldsomme skogbrannene (bushfires) i Australia de siste månedene. Med kraftig regnvær den siste tiden er det imidlertid flom som nå gir de største utfordringene i delstatene Queensland og New South Wales. Oppholdet har blant annet gitt grunnlag for en søknad til Australian Research Council om videre prosjektsamarbeid knyttet til beslutningsstøtte for håndtering av skogbranner.

University of Sydney er det eldste universitetet i Australia, etablert i 1850.