Hvordan dele informasjon i kriser

«Informasjonsdelingen må være en integrert del av det du gjør til daglig. Det kan ikke være en egen funksjon», sier deltaker i workshop.

24 representanter fra ulike beredskapsaktører var samlet i Oslo denne uka for å kartlegge praksis med å etablere felles situasjonsforståelse gjennom samvirke og diskutere behov for forbedringer. Workshopen var den første i forskningsprosjektet INSITU, ledet av Universitetet i Agder.

Maja Elseth fra Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet oppsummerer gruppediskusjon.

Diskusjonene var preget av at informasjonsdeling er et vanskelig, men viktig tema.

Organisasjonene trenger å blir bedre kjent med hverandre, både for å lære av hverandre og tenke mer helhetlig i krisehåndteringen. Det er viktig at de involverte organisasjonene får en forståelse av hendelsen fra begynnelsen av krisehåndteringen, men også de organisasjoner som har potensialet for å bli berørt bør involveres tidlig.

Mange kanaler og systemer som ikke snakker sammen

Informasjonsdelingen må gå raskt slik at informasjonen som deles ikke blir utdatert før den når rett mottaker. Teknologien kan bidra til å gjøre oppgavene lettere, gjennom for eksempel felles kartløsninger og kunstig intelligens.  Noen organisasjoner er kommet lengre i bruk av teknologi, mens andre fremdeles bruker lite av dette. Det kommer også frem at det er mange ulike datasystemer i bruk, og det er lite integrasjon mellom disse. Dette er et viktig område som deltakerne mener bør tas tak i.

«Kommunikasjonen går i ulike spor, det er vanskelig å samle informasjon fordi det er mange kanaler. Derfor glipper ting. Andre hadde informasjonen vi skulle hatt, eller vi hadde informasjon som andre skulle hatt. Vi må huske at kriser berører flere etater og sektorer.» Sitat, deltaker i workshop.


Mål om felles situsjonsforståelse

Overordnede tema for workshopen var:

 • Innsamling og deling av informasjon for felles situasjonsforståelse
 • Integrasjon av kartbasert informasjon og standardisering av kartsymboler
 • Harmonisering av terminologi
 • Støtte for evaluering av øvelser og hendelser

Deltakerne delte kompetanse og erfaringer med etablering av situasjonsbilde og felles situasjonsforståelse, og hvilke verktøy og systemer som brukes for å understøtte dette i de ulike etatene. Gjennom gruppearbeid ble det identifisert ulike behov for bedre samordning og integrasjon mellom eksisterende systemer, som vil danne utgangspunkt for videre arbeid i INSITU-prosjektet. Det ble også knyttet kontakter med ulike fagmiljø som vil være naturlige samarbeidspartnere i prosjektet.

Stort utbytte for forskerne

«Vi er veldig godt fornøyde med disse to dagene, og alt vi har fått av informasjon, erfaringer og diskusjoner fra alle deltakerne», sier prosjektleder Bjørn Erik Munkvold i Senter for integrert krisehåndtering ved Universitetet i Agder.
I tillegg til denne samlingen intervjuer forskerne i INSITU en rekke fagpersoner innen beredskap for å kartlegge dagens praksis, og innhenter data fra observasjon under beredskapsøvelser.

Tilstede på workshopen var følgende etater og organisasjoner:

 • Barentswatch
 • Brannvernforeningen
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Helsedirektoratet
 • Hovedredningssentralen Sør Norge
 • Justis- og beredskapsdepartmentet
 • Kartverket
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Oslo kommune, Beredskapsetaten
 • Oslo politidistrikt
 • Språkrådet
 • Statens vegvesen
 • Sørlandet sykehus
 • Østre Agder Brannvesen

Publisert 18.10.2019

Workshop om informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse 15.-16. oktober 2019

Tid: Tirsdag 15. oktober kl. 09-16, samt felles middag for de som har anledning
Onsdag 16. oktober kl. 09-14.30

INSITU-prosjektet inviterer til første workshop med referansegruppen 15.-16. oktober. Workshopen finner sted i Språkrådets møtelokaler i Observatoriegt. 1B i Oslo.

Formål med workshop er å kartlegge eksisterende praksis for etablering av situasjonsbilde og felles situasjonsforståelse, og diskutere behov og muligheter for videreutvikling innenfor INSITU-prosjektets fokusområder:

a) innsamling og deling av informasjon for felles situasjonsforståelse
b) harmonisering av terminologi
c) integrasjon av kartbasert informasjon fra ulike systemer og standardisering av kartsymboler
d) støtte for evaluering av øvelser og hendelser

Workshopen vil omfatte gruppearbeid og diskusjoner i plenum, med innlegg fra prosjektdeltagere og tilknyttede prosjekter innenfor referansegruppen. Vi inviterer også til middag på tirsdag, for de som har anledning.

AGENDA

Registerer deg her innen mandag 16. september 2019.

Prosjektet dekker reise og innkvartering for tilreisende.

Fortsett å lese «Workshop om informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse 15.-16. oktober 2019»