Skogbrannøvelse i INSITU-prosjektet 7.-8. april

Skogbrann

– Dette er en øvelse med vekt på deling av situasjonsbilde mellom beredskapsaktører, sier prosjektleder Bjørn Erik Munkvold.

Øvelsen arrangeres som del av SAMRISK-prosjektet INSITU, Informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse, ledet av Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder. Prosjektet har som målsetning å bidra til mer effektiv deling av situasjonsbilde mellom beredskapsaktører, gjennom bedre utnyttelse av digitale kartressurser og harmonisering av begrepsbruk og symboler.

Øvelsen er en såkalt «tabletop-øvelse», dvs. en diskusjonsbasert øvelse hvor en arbeider med ulike problemstillinger og oppgaver en kan møte på under uønskede hendelser. I dette tilfellet er scenariet skogbrann.

Hvordan dele situasjonsbilder mellom etater?

Øvelsen omfatter 3 samtidige skogbrannscenarier lokalisert i områder rundt Kvinesdal, Kristiansand og Arendal. Scenariene er utarbeidet i samarbeid mellom Statsforvalteren i Agder, tre regionale brannvesen, og CIEM. Øvelsen skal gi erfaring med hvordan situasjonsbildet kan deles fra innsatsleder til sentrale myndigheter, og omfatter deltagelse av totalt 21 ulike beredskapsaktører: nødetater, kommuner, leverandører av kritisk infrastruktur (energi, tele, veg, jernbane), Sivilforsvaret, Heimevernet, Statsforvalteren i Agder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartmentet.

Deling av kart og talegrupper i Nødnett

Øvelsen skal gi deltagerne erfaring med samordnet bruk av DSB kartmodul for deling av situasjonsbilde, i kombinasjon med bruk av felles talegruppe i Nødnett. INSITU-prosjektet har laget et omfattende opplæringsopplegg for øvelsen. Gjennom grundig evaluering av øvelsen vil det bli gitt anbefalinger for videre utvikling av systemer og prosedyrer for effektiv deling av situasjonsbilde.