Situasjonsforståelse i fokus på Kristiansandskonferansen

Bjørn Erik Munkvold i paneldebatt med innsatsleder Roger Pettersen og ordfører Anders Østensen fra Gjerdrum kommune (alle på skjerm), konferansier Tore Løvland (til venstre), beredskapssjef Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune og leder i silvilforsvaret Sør-Norge Bjørn E. Bråthen.

Professor Bjørn Erik Munkvold presenterte arbeid fra INSITU-prosjektet på Kristiansandskonferansen den 20. april 2021, som er en årlig samfunnssikkerhetskonferanse. Denne gang var konferansen digital pga. pandemien.

Munkvold presenterte blant annet erfaringer fra INSITU skogbrannøvelse gjennomført digitalt i april 2021, der 70 deltakere fra 20 ulike beredskapsaktører deltok. Scenarioet var tre samtidige skogbranner i Agder, og skulle gi erfaring i hvordan kartbasert situasjonsbilde kan deles fra innsatsleder til de ulike etatene og sentrale myndigheter. I øvelsen brukte deltagerne DSB skogbrannkart og en felles talegruppe i Nødnett, som også inkluderte aktører som vanligvis ikke bruker Nødnett. Deltakernes erfaringer og evaluering av øvelsen gir grunnlag for videre arbeid med å oppnå effektiv deling av situasjonsbilde.

Opptak av Kristiansandskonferansen er tilgjengelig her.
(Munkvolds innlegg starter 2:35:40)

Skogbrannøvelse i INSITU-prosjektet 7.-8. april

Skogbrann

– Dette er en øvelse med vekt på deling av situasjonsbilde mellom beredskapsaktører, sier prosjektleder Bjørn Erik Munkvold.

Øvelsen arrangeres som del av SAMRISK-prosjektet INSITU, Informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse, ledet av Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder. Prosjektet har som målsetning å bidra til mer effektiv deling av situasjonsbilde mellom beredskapsaktører, gjennom bedre utnyttelse av digitale kartressurser og harmonisering av begrepsbruk og symboler.

Øvelsen er en såkalt «tabletop-øvelse», dvs. en diskusjonsbasert øvelse hvor en arbeider med ulike problemstillinger og oppgaver en kan møte på under uønskede hendelser. I dette tilfellet er scenariet skogbrann.

Hvordan dele situasjonsbilder mellom etater?

Øvelsen omfatter 3 samtidige skogbrannscenarier lokalisert i områder rundt Kvinesdal, Kristiansand og Arendal. Scenariene er utarbeidet i samarbeid mellom Statsforvalteren i Agder, tre regionale brannvesen, og CIEM. Øvelsen skal gi erfaring med hvordan situasjonsbildet kan deles fra innsatsleder til sentrale myndigheter, og omfatter deltagelse av totalt 21 ulike beredskapsaktører: nødetater, kommuner, leverandører av kritisk infrastruktur (energi, tele, veg, jernbane), Sivilforsvaret, Heimevernet, Statsforvalteren i Agder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartmentet.

Deling av kart og talegrupper i Nødnett

Øvelsen skal gi deltagerne erfaring med samordnet bruk av DSB kartmodul for deling av situasjonsbilde, i kombinasjon med bruk av felles talegruppe i Nødnett. INSITU-prosjektet har laget et omfattende opplæringsopplegg for øvelsen. Gjennom grundig evaluering av øvelsen vil det bli gitt anbefalinger for videre utvikling av systemer og prosedyrer for effektiv deling av situasjonsbilde.

Online INSITU workshop 24. september 2020

Deltakere: Referansegruppen for INSITU-prosjektet består av beredskapsaktører i Norge.

På workshopen vil vi presentere status for prosjektet, samt gi en kort orientering om arbeidet i de ulike arbeidspakkene:

 • Harmonisering av terminologi
 • Felles kartsymboler og kartressurser
 • Informasjonsdeling og samarbeidsstøtte
 • Teknologistøtte for evaluering og læring fra hendelser og øvelser

Med utgangspunkt i workshopen vil vi deretter følge opp med møter i mindre grupper for mer utdypende diskusjon og utprøving av løsninger fra prosjektet.

Forskningssamarbeid med University of Sydney

CIEM-leder Bjørn Erik Munkvold besøker Sydney Uni. Formålet er læring og erfaringsutveksling om bruk av ulike systemer for datainnsamling og beslutningsstøtte, og hvilket bidrag sosiale medier kan gi i dette.

Lennart Hofeditz, University of Duisburg-Essen, Christian Ehnis, University of Sydney, Bjørn Erik Munkvold, CIEM/UiA og Deborah Bunker, University of Sydney.

Munkvold gjennomfører et forskningsopphold ved University of Sydney Business School i tilknytning til prosjektene INSITU og RISE SMA. Under oppholdet samarbeider han med forskningsgruppen Communications and Technology for Society Research Group som ledes av professor Deborah Bunker. Formålet med oppholdet er læring og erfaringsutveksling rundt praksis for bruk av ulike systemer for datainnsamling og beslutningsstøtte, og hvilket bidrag sosiale medier kan gi i dette.

I sammenheng med dette er det gjennomført møter med beredskapsaktører involvert i håndteringen av de voldsomme skogbrannene (bushfires) i Australia de siste månedene. Med kraftig regnvær den siste tiden er det imidlertid flom som nå gir de største utfordringene i delstatene Queensland og New South Wales. Oppholdet har blant annet gitt grunnlag for en søknad til Australian Research Council om videre prosjektsamarbeid knyttet til beslutningsstøtte for håndtering av skogbranner.

University of Sydney er det eldste universitetet i Australia, etablert i 1850. 

Hvordan dele informasjon i kriser

«Informasjonsdelingen må være en integrert del av det du gjør til daglig. Det kan ikke være en egen funksjon», sier deltaker i workshop.

24 representanter fra ulike beredskapsaktører var samlet i Oslo denne uka for å kartlegge praksis med å etablere felles situasjonsforståelse gjennom samvirke og diskutere behov for forbedringer. Workshopen var den første i forskningsprosjektet INSITU, ledet av Universitetet i Agder.

Maja Elseth fra Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet oppsummerer gruppediskusjon.

Diskusjonene var preget av at informasjonsdeling er et vanskelig, men viktig tema.

Organisasjonene trenger å blir bedre kjent med hverandre, både for å lære av hverandre og tenke mer helhetlig i krisehåndteringen. Det er viktig at de involverte organisasjonene får en forståelse av hendelsen fra begynnelsen av krisehåndteringen, men også de organisasjoner som har potensialet for å bli berørt bør involveres tidlig.

Mange kanaler og systemer som ikke snakker sammen

Informasjonsdelingen må gå raskt slik at informasjonen som deles ikke blir utdatert før den når rett mottaker. Teknologien kan bidra til å gjøre oppgavene lettere, gjennom for eksempel felles kartløsninger og kunstig intelligens.  Noen organisasjoner er kommet lengre i bruk av teknologi, mens andre fremdeles bruker lite av dette. Det kommer også frem at det er mange ulike datasystemer i bruk, og det er lite integrasjon mellom disse. Dette er et viktig område som deltakerne mener bør tas tak i.

«Kommunikasjonen går i ulike spor, det er vanskelig å samle informasjon fordi det er mange kanaler. Derfor glipper ting. Andre hadde informasjonen vi skulle hatt, eller vi hadde informasjon som andre skulle hatt. Vi må huske at kriser berører flere etater og sektorer.» Sitat, deltaker i workshop.


Mål om felles situsjonsforståelse

Overordnede tema for workshopen var:

 • Innsamling og deling av informasjon for felles situasjonsforståelse
 • Integrasjon av kartbasert informasjon og standardisering av kartsymboler
 • Harmonisering av terminologi
 • Støtte for evaluering av øvelser og hendelser

Deltakerne delte kompetanse og erfaringer med etablering av situasjonsbilde og felles situasjonsforståelse, og hvilke verktøy og systemer som brukes for å understøtte dette i de ulike etatene. Gjennom gruppearbeid ble det identifisert ulike behov for bedre samordning og integrasjon mellom eksisterende systemer, som vil danne utgangspunkt for videre arbeid i INSITU-prosjektet. Det ble også knyttet kontakter med ulike fagmiljø som vil være naturlige samarbeidspartnere i prosjektet.

Stort utbytte for forskerne

«Vi er veldig godt fornøyde med disse to dagene, og alt vi har fått av informasjon, erfaringer og diskusjoner fra alle deltakerne», sier prosjektleder Bjørn Erik Munkvold i Senter for integrert krisehåndtering ved Universitetet i Agder.
I tillegg til denne samlingen intervjuer forskerne i INSITU en rekke fagpersoner innen beredskap for å kartlegge dagens praksis, og innhenter data fra observasjon under beredskapsøvelser.

Tilstede på workshopen var følgende etater og organisasjoner:

 • Barentswatch
 • Brannvernforeningen
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Helsedirektoratet
 • Hovedredningssentralen Sør Norge
 • Justis- og beredskapsdepartmentet
 • Kartverket
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Oslo kommune, Beredskapsetaten
 • Oslo politidistrikt
 • Språkrådet
 • Statens vegvesen
 • Sørlandet sykehus
 • Østre Agder Brannvesen

Publisert 18.10.2019

Workshop om informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse 15.-16. oktober 2019

Tid: Tirsdag 15. oktober kl. 09-16, samt felles middag for de som har anledning
Onsdag 16. oktober kl. 09-14.30

INSITU-prosjektet inviterer til første workshop med referansegruppen 15.-16. oktober. Workshopen finner sted i Språkrådets møtelokaler i Observatoriegt. 1B i Oslo.

Formål med workshop er å kartlegge eksisterende praksis for etablering av situasjonsbilde og felles situasjonsforståelse, og diskutere behov og muligheter for videreutvikling innenfor INSITU-prosjektets fokusområder:

a) innsamling og deling av informasjon for felles situasjonsforståelse
b) harmonisering av terminologi
c) integrasjon av kartbasert informasjon fra ulike systemer og standardisering av kartsymboler
d) støtte for evaluering av øvelser og hendelser

Workshopen vil omfatte gruppearbeid og diskusjoner i plenum, med innlegg fra prosjektdeltagere og tilknyttede prosjekter innenfor referansegruppen. Vi inviterer også til middag på tirsdag, for de som har anledning.

AGENDA

Registerer deg her innen mandag 16. september 2019.

Prosjektet dekker reise og innkvartering for tilreisende.

Fortsett å lese «Workshop om informasjonsdeling for felles situasjonsforståelse 15.-16. oktober 2019»